Usługi

Geodezyjna obsługa budowy domu jednorodzinnego

Geodeta jest potrzebny na trzech etapach budowy domu oraz urządzeń technicznych z nim związanych, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdów, ogrodzeń, placów postojowych i in.

Pierwszym etapem jest przygotowanie mapy do celów projektowych. Następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, geodeta opracowuje projekt zagospodarowania terenu i działki oraz wytycza poszczególne elementy projektu (dom, garaż, media, wjazd na działkę itd.). Po zakończeniu budowy sporządza geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, niezbędną do obioru budowy


Geodezyjna obsługa budowy domu jednorodzinnego

Usługi


 • mapy
 • wytyczenia
 • wznowienia granic
 • inwentaryzacje powykonawcze

Geodeta jest potrzebny na trzech etapach budowy domu oraz urządzeń technicznych z nim związanych, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdów, ogrodzeń, placów postojowych i in.

Pierwszym etapem jest przygotowanie mapy do celów projektowych. Następnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, geodeta opracowuje projekt zagospodarowania terenu i działki oraz wytycza poszczególne elementy projektu (dom, garaż, media, wjazd na działkę itd.). Po zakończeniu budowy sporządza geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, niezbędną do obioru budowyMapa do celów projektowych

Na etapie projektowania domu geodeta przygotowuje mapę do celów projektowych, którą potrzebuje projektant.

Na wykonanej przez geodetę mapie projektant sporządza projekt zagospodarowania działki obejmujący: określenie granic działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.


Mapa do celów projektowych

Mapy


 • do celów projektowych
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy cyfrowe

Na etapie projektowania domu geodeta przygotowuje mapę do celów projektowych, którą potrzebuje projektant.

Na wykonanej przez geodetę mapie projektant sporządza projekt zagospodarowania działki obejmujący: określenie granic działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.


Podziały działek i wznowienia granic

Prowadzimy doradztwo w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości. To nie musi kończyć się w sądzie!

Prowadzisz spór z sąsiadem o granicę działki? Chcesz zbudować ogrodzenie, ale nie chcesz oskarżeń o naruszenie granic działki? A może chcesz podzielić gospodarstwo rolne po rozwodzie lub znieść współwłasność nieruchomości?

Korzystając z naszych kompetencji, znajomości przepisów i doświadczenia doradzimy, jak najkorzystniej rozwiązać Twój problem, uniknąć sprawy sądowej i zabezpieczyć się na przyszłość.Podziały działek i wznowienia granic

Podziały


 • działek i gruntów
 • nieruchomości
 • własności, współwłasności
 • gospodarstwa rolnego
 • wznowienia granic
 • rozgraniczenia

Prowadzimy doradztwo w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości. To nie musi kończyć się w sądzie!

Prowadzisz spór z sąsiadem o granicę działki? Chcesz zbudować ogrodzenie, ale nie chcesz oskarżeń o naruszenie granic działki? A może chcesz podzielić gospodarstwo rolne po rozwodzie lub znieść współwłasność nieruchomości?

Korzystając z naszych kompetencji, znajomości przepisów i doświadczenia doradzimy, jak najkorzystniej rozwiązać Twój problem, uniknąć sprawy sądowej i zabezpieczyć się na przyszłość.Wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia, obiekty budowlane podlegają wytyczeniu w terenie przez geodetę uprawnionego.

Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.


Wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze

Usługi


 • wytyczenia sieci uzbrojenia terenu
 • budynków i budowli
 • dróg i mostów
 • inwentaryzacje powykonawcze

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia, obiekty budowlane podlegają wytyczeniu w terenie przez geodetę uprawnionego.

Dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.